Raajje.mv Focus

ތާރީޚީ ގޮތުން މިނިވަން ދުވަސް

މި މުއާހަދާ ކުރެވުނީ ރާއްޖޭގެ އޭރުގެ ރަދުން އައްސުލްޠާން މުޙަންމަދު މުޢީނުއްދީން ދެވަނަ އާއި އިނގިރޭސީ ކްއީން ވިކްޓޯރިއާގެ ބަދަލުގައި ސިލޯނުގައި ހުންނަވާ އިނގިރޭސި ގަވަރުނަރު ސަރ އޭ.އެޗް.ގޯޑްން އާއި ދެމެދު
އެ މުއާހަދާގައިވާ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ކަންތައްތައް ހިންގާނީ އިނގިރޭސި ދައުލަތް މެދުވެރިކޮށް

1887

އިނގިރޭސީންގެ ހިމާޔަތުގެ ދަށަށް ދިވެހިރާއްޖެ ގޮސްފައިވަނީ 1887 ވަނަ އަހަރު ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ކުރެވުނު މުއާހަދާއެއްގެ ދަށުން
Maldives Goes Under Protection of British 1887
އައްޑުއަތޮޅު ގަމާއި ހިތަދޫއިން 110 އޭކަރު ބިން އިނގިރޭސީންނަށް ދޫކުރީ 100 އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް

1956

އައްޑުއަތޮޅު ގަމުގައި އާރް.އޭ.އެފް ގެ ސްޓޭޖިންގ ޕޯސްޓެއް ހެދުމަށް ދިވެހިސަރުކާރުން 1956 ވަނަ އަހަރު އިނގިރޭސީންނަށް ހުއްދަދިން
Ibrahim Nasir Signing Independence Agreement

1960

އެގްރީމެންޓް އަލުން އައުކުރުމާބެހޭ މަޝްވަރާ ތަކަށްފަހު 1960 ވަނަ އަހަރު އަނެއްކާވެސް ދިވެހިސަރުކާރާއި އިނގިރޭސި ސަރުކާރާ ދެމެދު އެގްރީމެންޓެއް ކުރެވުނެ
ރާއްޖެއަށް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބުނީ 26 ޖުލައި 1965 ގައި
އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރެވުނީ އެދުވަހު ހެނދުނު މާލޭ ގަޑިން 10 ޖެހިއިރު ކޮޅުނބުގައި ހުންނަ އިނގިރޭސި ދައުލަތު ހައިކޮމިޝަންގައި
ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މިއެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރެއްވީ ބޮޑުވަޒީރު އަލްމަރްހޫމް އިބްރާހީމް ނާޞިރް
އިނގިރޭސި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިއެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިކުރެއްވީ ސްރީލަންކާގައި ހުންނަވާ އިނގިރޭސި ހައިކޮމިޝަނަރ ސަރ މައިކަލް ވޯކަރ
މިނިވަންކަމަށްފަހު ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަމުންދަނީ ރާއްޖޭ މިނިވަން ދުވަހުގެ ގޮތުގައި

1965

Ibrahim Nasir Signing Renewed Independence Agreement
Maldives Independent Monument

1990

މިނިވަން 25 ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ 26 ޖުލައި 1990 ގައި