އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރެއްގައި އަޅުގަނޑު ގަސްތުކުރަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 10 ދުވަހަކީ އެއްކޮށް ސަރުކާރު ބަންދު 10 ދުވަސް ކަމުގައި ކަނޑައަޅަން، އޭރުން ރައްޔިތުންނަށް ރޭ އަޅުކަމުގައި ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރެވޭނެ.

ޑރ.މުއީޒް

ރަށްރަށުގައި ވެފައިވާ ވައުދު

އައްޑޫ ސިޓީ

1

ހުޅުމީދޫ އާއި ހިތަދޫއާ ދެމެދު ބްރިޖް އަޅައިދޭނަން.

2

އައްސޭރި ޓުވަރިޒަމް ހަގީގަތަކަށް ހަދައި 6000 ވަޒީފާ އިތުރުކޮށްދޭނަން. ސީޕްލޭން އޮޕްރޭޓްކޮށްދޭނަން.

3

ރަށުގައި ތިބެގެން ސިއްހީ ހިދުމަތް ފުރިހަމަކޮށްދެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދޭނަން.

4

އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމުގައި ޕޭޕަލް ފަދަ ކަންކަން ހިމަނާނަން.

5

އީކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ތަކެތި ވިއްކުމަށް ބޭނުންވާ ސެލާ އެކައުންޓް ހެދޭނެ ގޮތް ހަދައިދޭނަން. ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނާނަން.

6

ކޮންމެ އަތޮޅެއްގެ މައި ހޮސްޕިޓަލްގައި މެމޮގްރަފީ ފަދަ ހާއްސަ ހިދުމަތްތައް ތައާރަފްކުރާނަން.

އަންހެން

7

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯން ސްކީމެއް ތައާރަފްކޮށްދޭނަން.

8

އަންހެނުން އުފައްދާ ތަކެތި ސިޓީތަކުގައި ވިއްކޭނެ ގޮތް ހަދައިދޭނަން.

9

ޑޭކެއާ ސެންޓަރުތަކަށް ސަރުކާރުން ފައިސާދީގެން ތަރައްގީ ކުރާނަން. އިތުރުކުރާނަން.

10

މުޖުތަމައު އަމާންތަކަށް ހެދުމަށް ވަޔަލެސްކޮށް ކަންކަން ކުރެވޭނެ މަރުކަޒު ހަދާނަން.

11

ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ޓޮޕް މެނޭޖްމަންޓުގައި އަންހެނުންނަށް ފުރުސަތު އިތުރުކޮށްދޭނަން.