Raajje.mv Focus

ފެނާއި ނަރުދަމާ

އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

56

ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި

62

ބަނދަރު/ޖެޓީ

ނިމިފައި

25

އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

39

ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި

9

މަގުހެދުން

ނިމިފައި

4

އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

12

ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި

9

ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

ނިމިފައި

3

އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

11

ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި

6

ބިންހިއްކުން

ނިމިފައި

4

އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

5

ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި

8

ބޯހިޔާވަހިކަން

ނިމިފައި

4

އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

5

ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި

3

ionicons-v5-a

އެއާރޕޯޓް ގާއިމްކުރުން

ނިމިފައި

1

އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

2

ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި

1

ކޯޒްވޭ

ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި

1

އިންޖީންގެ އިމާރާތްކުރުން

ނިމިފައި

22

އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

38

އިންޖީންގެ އޮފީސް އިމާރާތްކުރުން

ނިމިފައި

5

އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

39

ޖަނަރޭޓަރ ފޯރުކޮށްދިނުން އަދި ނެޓްވޯކް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

ނިމިފައި

378

އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

80

ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި

21

ކުނިމެނޭޖްކުރުން

ނިމިފައި

7

އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

8

ކުނިކޮށި ގާއިމްކުރުން/އަޕްގްރޭޑްކުރުން

ނިމިފައި

15

ރަށްރަށުގައި ޖަމާވެފައިވާ ކުނިތައް ނަގާ ސާފުކުރުން

ނިމިފައި

2

އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

6

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ

ނިމިފައި

47

އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

15

ބޯފެން ރައްކާކުރުމުގެ ނިޒާމް

އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

29

ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

2

ކުޅިވަރު

ނިމިފައި

109

އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

77

ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި

10

ޒުވާނުން

ނިމިފައި

4

ތައުލީމީ ދާއިރާ

ނިމިފައި

24

އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

36

ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި

11

މިސްކިތް

ނިމިފައި

6

އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

4

ސިއްހަތު

ނިމިފައި

11

އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

26

ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި

2

ރިހިބިލިޓޭޝަން

ނިމިފައި

2

އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ

1

ޚަބަރާއި ރިޕޯޓު