Raajje.mv Focus

ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ ޓައިމްލައިން

ބުރާސްފަތި

6th May 2021

ރައީސް ނަޝީދު ގެކޮޅުން ނުކުންނެވުން

08:25 PM

ސައިކަލުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ އައިއީޑީ ގޮއްވާލުން

08:27 PM

ރައީސް ނަޝީދު އޭޑީކޭ އަށް ގެންދިޔުން

08:35 PM

ރައީސް ސޯލިހު އޭޑީކޭ އަށް ވަޑައިގަތުން

09:47 PM

ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ނިނަމުން

10:30 PM

މަޖިލީހުގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާ އެއް ބާއްވަން ނިންމުން

10:45 PM

ހުކުރު

7th May 2021

ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން

12:00 AM

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން

12:15 AM

ހާދިސާގައި ހާނިއްކަވި ސިފައިން ދޫކޮށްލުން

12:24 AM

އެސެސްމެންޓަށްފަހު ރައީސް ނިޝީދުގެ އިތުރު ސާޖަރީތައް ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް އޭޑީކޭއިން ބުނުން

12:51 AM

ރައީސް ނަޝީދު ތިއޭޓަރަށް ވެއްދިކަން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން

01:00 AM

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޤައުމާ މުހާތަބު ކުރެއްވުން

03:00 AM

ކާމިޔާބު ގިނަ ސާޖަރީތަކެއް ކުރެވުނު ކަމަށް އޭޑީކޭއިން ހާމަކުރުން

11:55 AM

ހޮނިހިރު

8th May 2021

ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާ ދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 2 މީހަކު ހައްޔަރުކުރުން

12:48 PM

މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް ބަލާ ފާސްކުރުން

01:15 PM

ރައީސް ނަޝީދަށް ފަރުވާދިން އޭޑީކޭގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން

02:30 PM

ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާގެ ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖް އާންމުކުރުން

04:09 PM

އޮޕަރޭޝަނަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާއިލާއާ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން

12:00 PM