ސްޓޭޑިއަމް
ސްޓޭޑިއަމް އަލްތުމާމާ ސްޓޭޑިއަމް
ގޮނޑީގެ އަދަދު
40,000
މެޗުގެ ޖުމްލަ
8
ސްޓޭޑިއަމްގެ އަގު
242.5 މިލިއަން ޑޮލަރު
އަލްބައިތް ސްޓޭޑިއަމް
ޚަލީފާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓޭޑިއަމް
އަލްތުމާމާ ސްޓޭޑިއަމް
އަހުމަދުބިން އަލީ ސްޓޭޑިއަމް
ލުސައިލް ސްޓޭޑިއަމް
ސްޓޭޑިއަމް 974
އެޑިއުކޭޝަން ސިޓީ ސްޓޭޑިއަމް
އަލްޖަނޫބް ސްޓޭޑިއަމް
އަލްތުމާމާ ސްޓޭޑިއަމަކީ އަރަބިން އަޅާ ހުދު ތާކިހާއެކެވެ. މިއީ މުބާރާތަށް ގަތަރުގެ ޑިޒައިނަރަކު ކުރެހި ފުރަތަމަ ކުރެހުމެވެ. 
Line separator

އަލްތުމާމާ ސްޓޭޑިއަމަކީ އަރަބިން އަޅާ ހުދު ތާކިހާއެކެވެ. މިއީ މުބާރާތަށް ގަތަރުގެ ޑިޒައިނަރަކު ކުރެހި ފުރަތަމަ ކުރެހުމެވެ. މިތަން ވެސް މުބާރާތަށްފަހު ކުޑަކޮށްލައި ހުސްވާ ޖާގަތަކުގައި މިސްކިތަކާއި 60 ކޮޓަރީގެ ހޮޓަލެއް އަޅަންވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. އެތަނުގައި ތިބޭއިރު ދަނޑޫ ރީތިކޮށް ފެންނާނެ އެވެ.

އަލްތުމާމާ ސްޓޭޑިއަމަކީ އަރަބިން އަޅާ ހުދު ތާކިހާއެކެވެ. މިއީ މުބާރާތަށް ގަތަރުގެ ޑިޒައިނަރަކު ކުރެހި ފުރަތަމަ ކުރެހުމެވެ. މިތަން ވެސް މުބާރާތަށްފަހު ކުޑަކޮށްލައި ހުސްވާ ޖާގަތަކުގައި މިސްކިތަކާއި 60 ކޮޓަރީގެ ހޮޓަލެއް އަޅަންވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ. އެތަނުގައި ތިބޭއިރު ދަނޑޫ ރީތިކޮށް ފެންނާނެ އެވެ.

ތާކިހާއަކީ އަރަބި އިސްލާމީ އެހެން ގައުމުތައް ފަދައިން ގަތަރުގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އަޅައިއުޅޭ އެއްޗެކެވެ. މިތަނަށް ތުމާމާ ކިޔާފައިވަނީ ތުމާމާ ގަހަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ. މިއީ ގަތަރުގައި ވޯލްޑްކަޕް ބާއްވަން ފިނި ސްޓޭޑިއަމްތައް ތައްޔާރުކުރަން ފެށި ސަރަހައްދުވެސްމެ އެވެ. މި ގޮތުން ފިނިކޮށްފައިވާ ސްޓޭޑިއަމެއް ހެދުމަށް ބޭނުންކުރި ސަރަހައްދު މިހާރު ބޭނުންކުރަނީ ރިސާޗް މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ތުމާމާ ސްޓޭޑިއަމީ ކުރިމަގުގައި ސްޓޭޑިއަމްތަކުގެ ޑިޒައިނަށް ބަދަލު ގެނުވާނެ ތަނެއް ކަމަށް ގިނަބަޔކު ސިފަކުރެ އެވެ. މިގޮތުން މިތަނުގައި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް  ތުރާލެއްނެތި މެޗު ބަލައިލެވޭނެ އެވެ.

ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅޭ މެޗުތައް
Nov, 21 2022 21:00
އަލްތުމާމާ ސްޓޭޑިއަމް
Nov, 23 2022 21:00
އަލްތުމާމާ ސްޓޭޑިއަމް
ސްޕޭން
7
v
0
ކޮސްޓަރިކާ
Nov, 25 2022 18:00
އަލްތުމާމާ ސްޓޭޑިއަމް
ޤަތަރު
1
v
3
ސެނަގާލް
Nov, 27 2022 18:00
އަލްތުމާމާ ސްޓޭޑިއަމް
ބެލްޖިއަމް
0
v
2
މޮރޮކޯ
Nov, 30 2022 00:00
އަލްތުމާމާ ސްޓޭޑިއަމް
އީރާން
0
v
1
އެމެރިކާ
Dec, 01 2022 20:00
އަލްތުމާމާ ސްޓޭޑިއަމް
ކެނެޑާ
1
v
2
މޮރޮކޯ
Dec, 04 2022 20:00
އަލްތުމާމާ ސްޓޭޑިއަމް
Dec, 10 2022 20:00
އަލްތުމާމާ ސްޓޭޑިއަމް
މޮރޮކޯ
1
v
0
ޕޯޗުގަލް