ރާއްޖެޓީވީ ވޯލްޑްކަޕް ކަވަރޭޖް 2022

ރާއްޖެޓީވީގެ ފުރަތަމަ ވޯލްޑް ކަޕް ކަވަރޭޖަށް ކިޔުންތެރިންނާއި، ބެލުންތެރިންނަށް މަރުހަބާއެވެ. މި ކަވަރޭޖް ބިނާވަނީ އިތުބާރުގެ މައްޗަށެވެ. ރާއްޖެ ޓީވީން ފަހިކޮށްދެނީ މުއްސަނދި މައުލޫމާތާއި، ފުރިހަމަ ޓެކްނިކަލް އެނާލިސިސްއާއެކު ވޯލްޑްކަޕްގެ ކޮންމެ މެޗެއް ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތެވެ. ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިކަމުގައި މެދުނުކެނޑި އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ދެމިތިބި ނޫސްވެރިންގެ ތަޖުރިބާ އާއި ޒުވާން ނޫސްވެރިންގެ ހިތްވަރުން މި ކަވަރޭޖް މުއްސަދިވާނެ އެވެ. އެއަށްފަހު ނޮވެމްބަރު 20 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޤަތަރު ވޯލްޑްކަޕްގެ މެޗުތައް ގެނެސްދޭނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު އެނަލިސްޓުންގެ ދިރާސާތަކާއެކުގަ އެވެ.

މުބާރާތުގެ ޝެޑިއުލް
ޚަބަރާއި ރިޕޯޓް
ފޮޓޯ

ޤަތަރު 2022

ވޯލްޑް ކަޕްގައި ރާއްޖެޓީވީގެ އެނަލިސްޓުންނާއެކު ސޮއިކުރުން

ޤަތަރު 2022 ގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް - ގަތަރު ޓީމު ދޯހާއަށް ދަތުރުކުރުން

ވޯލްޑް ކަޕަށް ޤަތަރު ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެފައި

ވޯލްޑް ކަޕަށް ސްވިޒަލޭންޑް ޓީމު ޤަތަރަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް - ވޭލްސް ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުން

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ޑެންމާކުން ގަތަރަށް ދަތުރު ފެށުން

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: އިންގްލެންޑް ޓީމު ޤަތަރަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ނެދަލޭންޑްސް ޓީމު ޤަތަރުގައި

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ދެކުނު އެމެރިކާގެ ޗެމްޕިއަން އާޖެންޓީނާ ޤަތަރަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް ޤަތަރަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ޓީމު ޤަތަރަށް

ތާރީޚީ މުބާރާތަށް ޤަތަރުން ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރު

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ޤަތަރު އަދި އިކުއެޑޯ ބައްދަލު ކުރި މެޗު

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: އިންގްލެންޑު އަދި އީރާން ބައްދަލު ކުރި މެޗު

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ނެދަލޭންޑްސް އަދި ސެނެގާލް ބައްދަލު ކުރި މެޗު

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ވޭލްސް އާއި އެމެރިކާ ބައްދަލުކުރި މެޗު

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: އާޖެންޓީނާ މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ ނިމުމަކަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ޑެންމާކު އަދި ޓިއުނީޝިޔާ ބައްދަލު ކުރި މެޗު

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: މެކްސިކޯ އިން ޕޮލޭންޑު މޮޅުވިޔަ ނުދީ ހިފެހެއްޓުން

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް މޮޅަކުން މުބާރާތް ފެށުން

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: މޮރޮކޯއިން އެންމެ ފަހުގެ ރަނަރަޕް މޮޅުވިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުން

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ޖަޕާން އަތް ދަށުގެ ޖަރުމަނަށް ހިތި ފެށުމެއް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ބޮޑު ތަފާތަކުން ކޮސްޓަރިކާ ބަލިކޮށް ސްޕެއިން އަށް އުންމީދީ ފެށުމެއް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ކެނެޑާ އަތުން ބެލްޖިއަމް އަށް ހަނި މޮޅެއް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ކެމަރޫން ބަލިކޮށް ސްވިޒަލޭންޑުން މުބާރާތް ފެށުން

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ސައުތު ކޮރެއާއާއި އުރުގުއޭގެ ކުރިމަތިލުން، އެއްވަރު

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ގާނާ ބަލިކޮށް ޕޯޗުގަލަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ބްރެޒިލުން ސާބިއާ ބަލިކުރުން

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ވޭލްސް ބަލިކޮށް އީރާނަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ޤަތަރު ބަލިކޮށް ސެނެގާލް އަށް އުންމީދުގައި

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: އިކުއެޑޯއިން ނެދަލޭންޑްސްއާ އެއްވަރުކުރުން

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: އެމެރިކާއިން ވަރުގަދަ އިންގްލެންޑު ހިފެހެއްޓުން

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: އޮސްޓްރޭލިޔާ އިން ޓިއުނީޝިޔާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދުން

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ވޯލްޑް ކަޕްގައި ލެވަންޑޯސްކީގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު، ޕޮލެންޑަށް ހަމަޖެހުމެއް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ޑެންމާކު ބަލިކޮށް ފްރާންސް ދެ ވަނަ ބުރަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: މެކްސިކޯ ބަލިކޮށް އާޖެންޓީނާ އުއްމީދުގައި

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ޖަޕާން އަދި ކޮސްޓަރިކާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: މޮރޮކޯގެ އަތް ދަށުވެ ބެލްޖިއަމަށް ނުތަނަވަސްކަން

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ފަހަތުން އަރައި ކްރޮއޭޝިއާ އިން ކެނެޑާ ބަލިކުރުން

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ސްޕެއިން އަދި ޖަރުމަނުގެ ކުރިމަތިލުން ހަމަހަމަ

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ކެމަރޫން އަދި ސާބިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ގާނާ އިން ސައުތު ކޮރެއާ ބަލިކުރުން

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ބްރެޒިލް އާއި ސްވިޒަލެންޑް ބައްދަލު ކުރި މެޗު

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: އުރުގުއޭ އަދި ޕޯޗުގަލް ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން

ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަފާތު ސަޕޯޓަރުން

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ޤަތަރު ބަލިކޮށް ނެދަލެންޑްސް ދެ ވަނަ ބުރަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: އިކުއެޑޯ ބަލިކޮށް ސެނެގާލް ދެވަނަ ބުރަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ވޭލްސް ބަލިކޮށް އިންގްލެންޑު ދެ ވަނަ ބުރަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ދެ ބާރުގެ ކުރިމަތިލުން އެމެރިކާ އިން ކާމިޔާބުކުރުން

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފޯރި

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ޓިއުނީޝިޔާ އިން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް ބަލިކުރުން

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ޑެންމާކު ބަލިކޮށް އޮސްޓްރޭލިޔާ ދެ ވަނަ ބުރަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ޕޮލެންޑް ބަލިކޮށް އާޖެންޓީނާ ގަދަ 16 އަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ސައުދީ އަރަބިއާ އަދި މެކްސިކޯ ބައްދަލު ކުރި މެޗު

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ކްރޮއޭޝިއާ އަދި ބެލްޖިއަމް ވާދަކުރި މެޗު

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: 36 އަހަރު ތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މޮރޮކޯ ދެ ވަނަ ބުރަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ޖަޕާނުން ސްޕެއިން ބަލިކުރުން

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ޖަރުމަނު އަދި ކޮސްޓަރިކާ ކުޅުނު މެޗު

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: އުރުގުއޭ އަދި ގާނާ ބައްދަލުކުރި މެޗު

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ކޮރެއާ އަދި ޕޯޗުގަލް ބައްދަލުކުރި މެޗު

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ކެމަރޫން އަދި ބްރެޒިލް ބައްދަލު ކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ސްވިޓްޒަލަންޑް އަދި ސަރބިއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗު

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: އެމެރިކާ ބަލިކޮށް ނެދަލެންޑްސް ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: އޮސްޓްރޭލިޔާ ބަލިކޮށް އާޖެންޓީނާ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ޕޮލެންޑް ބަލިކޮށް ފްރާންސް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ސެނެގާލް ބަލިކޮށް އިންގްލެންޑް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ޖަޕާން ބަލިކޮށް ކްރޮއޭޝިއާ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ކޮރެއާ ބަލިކޮށް ބްރެޒިލް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ސްޕެއިން ބަލިކޮށް މޮރޮކޯ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް: ސްވިޒަލެންޑް ބަލިކޮށް ޕޯޗުގަލް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2022ގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް: ބްރެޒިލް ބަލިކޮށް ކްރޮއޭޝިއާ ސެމީ ފައިނަލަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2022ގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލް: ނެދަލެންޑްސް ބަލިކޮށް އާޖެންޓީނާ ސެމީ ފައިނަަލަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2022ގެ ކުއާޓަ ފައިނަލް: ޕޯޗުގަލް ބަލިކޮށް މޮރޮކޯ ސެމީ ފައިނަލަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2022ގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް: އިންގްލެންޑް ބަލިކޮށް ފްރާންސް ސެމީ ފައިނަލަށް

ވޯލްޑްކަޕާއި ގަތަރު
ރާއްޖެޓީވީ އާއި ވޯލްޑް ކަޕް
ރާއްޖެޓީވީގެ ކުޅިވަރު ކަވަރޭޖް ފެށެނީ ކުޅިވަރު ކުޅެ, އަމިއްލައަށް ކުރިއަށްގޮސް ތަރިއަކަށްވާން އުއްމީދާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ކުޅުންތެރިޔާއާ ހަމައިންނެވެ. ރަށުގައި އޮންނަ ކުޅިވަރު މުބާރާތާ ހަމައިންނެވެ. އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބޭއްވޭ މުބާރާތްތަކަށްވެސް ސަމާލުކަން ދީގެންނެވެ. ޤައުމީ މުބާރާތްތަކާއި, ޤައުމީ ފެންވަރުގެ މުބާރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދީގެންނެވެ.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތަކާ ހަމައަށްވެސް ރާއްޖެ ޓީވީގެ ލެންސް ފޯރުކޮށްދީގެންނެވެ. ސަރަހައްދީ މުބާރާތްތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ޓީމްތަކާއި ކުޅުންތެރިން ވާދަކުރުމުގެ ކުރިންނާއި, ފަހުންވެސް ރާއްޖެ ޓީވީގެ މައިކް ދިއްކޮށްލައިގެންނެވެ. އެއަޑުތަކާއި މަންޒަރުތައް ގެނެސްދެމުން މިދަނީ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރަށް ކުރިއެރުން އަންނާނެ ވިސްނުންތަކާއެކު, އެމަގަށް ކަވަރޭޖް ބައްޓަންކޮށްގެންނެވެ. އެދަތުރުގައި ރާއްޖެޓީވީ މިހާރު މިއޮތީ ދިވެހިންގެ ޝައުޤުވެރިކަން އިންތިހާއަށް އޮންނަ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު އީދާ ހަމައަށް ފޯރާފައެވެ. ޔޫރޫ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށްފަހު ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކަވަރޭޖަށް ރާއްޖެ ޓީވީ މިއޮތީ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ. ޚަބަރާއި މައުލޫމާތުން މުއްސަނދި ކަވަރޭޖަކަށް ރާއްޖެޓީވީ ތައްޔާރެވެ. ޤަތަރު ވޯލްޑްކަޕަށް މުޅި ރާއްޖެޓީވީ މިއޮތީ ތައްޔާރަށެވެ.
އެނަލިސްޓުން
ޕްރެޒެންޓަރުން
ފީފާ ރައީސްގެ މެސެޖް
އެޑިޓޯރިއަލް
އަހުމަދު ސަލީމް / ރާއްޖެ ޓީވީ އެމްޑީ
ދުނިޔޭގެ ތައްޓަށް ކުޅޭ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކީ ދިވެހިން އެންމެ ގަޔާވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެވެ. އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އެކަމަކަށް ހުސްވާ ކުޅިވަރުގެ އެންމެ ބޮޑު އީދެވެ. މިއީ އާއިލާތައް އެއްތަންވެ، ކެއިންބުއިމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމާއި މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރުން ހިމެނޭ އިޖްތިމާއީ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހަރަކާތެކެވެ. ގަތަރުގައި އަންނަ މަހުގެ 20 އިން ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 18އަށް ބާއްވާ ވޯލްޑްކަޕްގެ ހުރިހާ މެޗެއް ރާއްޖެ ޓީވީއިން ވަގުތުން ގެނެސްދޭނަމެވެ.

ކުޅިވަރާއި ރާއްޖެ ޓީވީ ވަނީ ގުޅިލާމެހިފަ އެވެ. އަތޮޅުތެރޭގައި ކުޅެވޭ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކާއި، ރާއްޖޭގެ އެތްލީޓުން ގައުމީ ފެންވަރުގަ އާއި ބައިނަލް އަގްވާމީ މައިދާނުގައި ކުޅޭ ކުޅިވަރުތައް ރާއްޖެ ޓީވީން ވަނީ މީގެ ކުރިން ވަގުތުން ގެނެސްދީފައެވެ. އަދި ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރަށް ރާއްޖެ ޓީވީގެ އޮންއެއާގެ ވަރަށް ގިނަ ވަގުތުތައް ވަނީ ހުސްކޮށްފަ އެވެ. ދިވެހިންގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ ބައިނަލް އަގްވާމީ ބޮޑެތި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ވެސް ދިވެހިންނާ ހަމައަށް މީގެކުރިން ރާއްޖެ ޓީވީން ގެނެސްދިނީ އިޖްތިމާއީ ހިދުމަތެއްގެ ގޮތުންނެވެ.

ފުޓްބޯޅައަކީ މިއަދު ހަމައެކަނި ކުޅިވަރެއްނޫނެވެ. އެއީ މިޒަމާނުގައި ގަނޑުކޮށް ވިއްކާލެވޭ އަގުބޮޑު ވިޔަފާރިއެކެވެ. މިހެންވެ މުބާރާތުގެ ރައިޓްސް ގަންނަން ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަންޖެހުނެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހި ވިސްނުމާއި ހިޔާލާއި، ފިކުރާއެކު، ދިވެހިންގެ ފަންނުވެރިކަން ހިމަނައިގެން ވޯލްޑްކަޕް ދިވެހިންނަށް ގެނެސްދޭން ރާއްޖެ ޓީވީން ނިންމީ، މިކަމަކީ ޓީވީ ބެލުންތެރިންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ މުހިންމު އިޖްތިމާއީ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ދެކިގެންނެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ވޯލްޑްކަޕް ކަވަރޭޖް މުއްސަނދިކޮށްފައިވާނީ ބެލުންތެރިންނަށް އެންމެ ކަމުދާނެ އުކުޅުތައް ހިމަނައިގެންނެވެ. ފުޓްބޯޅަ ކޯޗުންނާއި މި ކުޅިވަރު ރާވައި ހިންގާ މީހުންގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި ތިބި އެންމެ ފުންނާބުއުސް ފަރާތްތައް ފެނިގެންދާނީ ރާއްޖެޓީވީންނެވެ. އެބޭފުޅުންގެ އެނާލިސިސް ފުރިހަމަވެފައި އެހާމެ ޒަމާނީވާނެ އެވެ. މިމުބާރާތައްޓަކައި އެކުލަވާލި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޕްރެޒެންޓަރުންގެ ޓީމުގައި ތަޖުރިބާ އާއި ޒުވާން ވިސްނުން ހުންނާނެ އެވެ.

މުބާރާތުގެ ކުރިން ވޯލްޑްކަޕުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީން ތައާރަފްކުރާ ވޯލްޑްކަޕް ވެބްސައިޓުގައި އެންމެ ކަމުދާނެ ވާހަކަތައް ހިމަނާފައިވާނެ އެވެ. ވޯލްޑްކަޕަށް ކޮލިފައިވުމުގެ ދަތުރުތަކުގައި ދިވެހިންކުރި ތަޖުރިބާތަކާއި ލިބުނު އުފަލާއި ހިތްދަތި ނަތީޖާތަކުގެ ވާހަކަތަކަކީ ތާރީހަށްޓަކައިވެސް ނުކިޔައި ދޫކޮށްލާވަރުގެ ވާހަކަތަކެއްނޫނެވެ. މުބާރާތަށް ސިކުނޑި ތައްޔާރުކުމަށް ކުޅުންތެރިންނާއި މުބާރާތް ކުޅޭ ގައުމުތަކުގެ މައުލޫމާތުން އަމިއްލަ ނަފްސު މުއްސަދިކުރެވޭނެ ހުރިހާ ކާޑެއް މިފޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނެ އެވެ. ގަތަރުގެ ތައްޔާރީތަކާއި ހޫނު ގައުމެއް ފިނިކޮށްގެން ވޯލްޑްކަޕް ބާއްވާ ގޮތުގެ އެންމެހާ މައުލޫމާތައް މި ފޮތުން ލިބިގެންދާނެ އެވެ.

މިފަދަ ކޮންމެ ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ބެލުންތެރިންނާއި ކިއުންތެރިންނާއި ސްޕޮންސަރުންގެ ފަރާތުން ލިބޭފުރިހަމަ އިތުބާރެވެ. ރާއްޖެޓީވީގެ ވޯލްޑްކަޕް ކަވަރރޭޖް އިމެއްނެތި އަބަދުވެސް ތިޔަބޭފުޅުންނާ ހުޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ.

ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ / ފީފާ ރައީސް
ވޯލްޑްކަޕަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެނަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭ މުބާރާތެކެވެ. ގަތަރުގައި މި ފަހަރުގެ މުބާރާތް ފަށަން މިހާރު އޮތީ ކުޑަދުވަސްކޮޅެކެވެ. ވޯލްޑްކަޕާ ގުޅޭގޮތުން ތަފާތު އުފާވެރިވާހަކަތައް ދެކެވުނަސް މިވަގުތަކީ ގަތަރުގައި މި މުބާރާތް ފަށަން ވަރަށް ސީރިއަސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދާ ދުވަސްވަރެކެވެ. މިހެންވެ މުބާރާތުގައި ކުޅޭ ހުރިހާ ގައުމަކަށް ވެސް ކާމިޔާބީ އަށް އެދެމެވެ. ގަތަރުގެ ވެރިރަށް ދޯހާގައި ބާއްވާ މި މުބާރާތް ވެގެންދާނީ މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ ކާމިޔާބު ވޯލްޑްކަޕަށެވެ.

ދުނިޔޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ކުލަގަދަ މިމުބާރާތް މި ފަހަރު ގަތަރުން ތިން މިލިއަން މީހުން އަދި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ފަސް ބިލިއަން މީހުން ބަލާނެ ކަމަށް މިވަނީ އަންދާޒާކުރެވިފަ އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެން ވޯލްޑްކަޕަށްޓަކައި އެކުވެރިވަނީ މި ސަބަބަށްޓަކަ އެވެ. މިފަދަ ކާމިޔާބު މުބާރާތަކަށް ގަތަރު ތައްޔާރުވެފައިވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށެވެ. މިހެންވެ ގތަރުގެ ރައްޔިތުންނާއި ގަތަރުގެ އަމީރަށާއި އެންމެހާ އަރަބިންނަށް މި ފުރުސަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވެމެވެ.

މިއަދު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތަފާތު ހިތްހަމަނުޖެހުންތައް ފެނިގެންދިޔަ ނަމަވެސް ވޯލްޑްކަޕުގެ ސަބަބުން ދުނިޔެ އަށް ހަމަޖެހުމާއި ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ގެނުވާނެ އެވެ. މި މުބާރާތް ބާއްވަންޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު އެއް ސަބަބަކީ ވެސް މި އެވެ. މި މުބާރާތް ބަލާނީ ހަމައެކަނި އާއްމު ރައްޔިތުން އެކަންޏެއްނޫނެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ލީޑަރުން ވެސް މި މުބާރާތް ބަލަމުންދާނެ އެވެ. އަދި ފުޓްބޯޅައިގެ ތެރެއިން ދެކެވޭ ތަފާތު ވާހަކަތަކަކީ ސުލްހަ އަށް ބާރު ލިބޭ އަދި ލީޑަރުން އެއްތަންވެ މަޝްވަރާއަށް ފުރުސަތު ހުޅުވި އެ ވާހަކަތަކުން ކާމިޔާބުލިބޭ މާހައުލަކަށްވެދެ އެވެ.
ދިވެހިންނާއި ވޯލްޑް ކަޕް
މުހިއްމު ފެކްޓްސް

1930

އުރުގުއާއި

1934

އިޓަލީ

1938

އިޓަލީ

1950

އުރުގުއާއި

1954

ޖަރުމަނު

1958

ބްރެޒިލް

1962

ބްރެޒިލް

1966

އިންގްލެންޑު

1974

ޖަރުމަނު

1978

އާޖެންޓީނާ

1979

ބްރެޒިލް

1982

އިޓަލީ

1986

އާޖެންޓީނާ

1990

ޖަރުމަނު

1994

ްބްރެޒިލް

1994

ބްރެޒިލް

1998

ފްރާންސް

2002

ބްރެޒިލް

2006

އިޓަލީ

2010

ސްޕެއިން

2014

ޖަރުމަނު

2018

ފްރާންސް

1930

ހޯސޭ ނާސަޒީ

1934

ގުއިސެއްޕޭ މީޒާ

1938

ލިއޮނިޑާސް ޑަސިލްވާ

1950

އަބްދުލިއޯ ވަރޭލާ

1954

ފްރެންސް ޕުސްކާސް

1958

ޕެލޭ

1962

ގްރަނިކާ

1966

ފްރާންޒް ބެކެމްބާ

1970

ޕެލޭ

1974

ޔޯހަން ކްރައިފް

1978

މާރިއޯ ކެމްޕެސް

1982

ޕައުލޯ ރޮސީ

1986

ޑިއެގޯ މަރަޑޯނާ

1990

ސަލްވަޓޯރޭ ސްކިލާޗީ

1994

ރޮމާރިއޯ

1998

ރޮނާލްޑޯ

2002

އޮލިވަޚާން

2006

ޒައިނުއްދީން ޒިދާން

2010

ޑިއެގޯ ފޯލާން

2014

ލިއޮނެލް މެސީ

2018

ލޫކާ މޮޑްރިޗް

1994

މިޝޭލް ޕްރެއުޑްހޮމް

1998

ފަބިއަން ބާތޭޒް

2002

އޮލިވަޚާން

2006

ޖިއާން ލުއިޖީ ބުފޮން

2010

އިކާ ކަސިޔަސް

2014

މެނުއަލް ނޯޔާ

2018

ތިބައޫ ކޯޓުއާ

1930

 

ގުއިލާމޯ ސްޓޭބިލް

8

1934

 

އޯލްޑްރިކް ނެޑްޖްލީ

5

1938

 

ލިއޮނިޑާސް

7

1950

 

އަޑެމީރް

8

1954

 

ސެންޑްރޯ ކޮކްސަސް

11

1958

 

ޖަސްޓް ފޮންޓެއިން

13

1962

 

ގެރިންޗާ

4

1962

 

ވާވާ

4

1962

 

ލިއޮނެލް ސަންޗޭޒް

4

1962

 

ފްލޯރިއަން އަލްބާޓް

4

1962

 

ވެލަންޓިން އިވަނޯވް

4

1962

 

ޑްރެޒަން ޖަކޮވިޗް

4

1966

 

ޔޫސޭބިއޯ

9

1970

 

ގާޑްމުލާ

10

1974

 

ގްރެޒެގޯޒް ލަޓޯ

7

1978

 

މާރިއޯ ކެމްޕެސް

6

1982

 

ޕައުލޯ ރޮސީ

6

1986

 

ގެރީ ލިނެކާ

6

1990

 

ސަލްވަޓޯރޭ ސްކިލާޗީ

6

1994

 

ރިސްޓޮ ސްޓޮއިކޯފް

6

1994

 

އޮލެގް ސަލެންކޯ

6

1998

 

ޑާވޯ ސުކަރ

6

2002

 

ރޮނާލްޑޯ

8

2006

 

މިރޮސްލާވް ކްލޯސާ

5

2010

 

ތޯމަސް މުލާ

5

2014

 

ހާމޭސް ރޮޑްރިގޭޒް

6

2018

 

ހެރީކޭން

6

1

މިރޮސްލާވް ކްލޯސާ

16 ގޯލު

2

ރޮނާލްޑޯ

15 ގޯލު

3

ގާޑް މުލާ

14 ގޯލު

4

ޖަސްޓް ފޮންޓެއިން

13 ގޯލު

5

ޕެލޭ

12 ގޯލު

ފުރަތަމަ ގޯލު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ

ލޫސިއަން ލޯރަންޓް

އުރުގުއޭ

100 ވަނަ ގޯލު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ

އެޑްމުންޑް ކޮނެން

އުރުގުއޭ

100 ވަނަ ގޯލު އޭނާ ޖަހާފައިވަނީ 1934 ވަނަ އަހަރު ބެލްޖިއަމް ކޮޅަށް

1000 ވަނަ ގޯލު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ

ރޮބްރެންސެންބްރިންކް

ނެދަލޭންޑްސް

1000 ވަނަ ގޯލު އޭނާ ޖަހާފައިވަނީ 1978 ވަނަ އަހަރު ސްކޮޓްލޭންޑް ކޮޅަށް

2000 ވަނަ ގޯލު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ

މާކަސް އޯލަބަކް

ސްވިޑްން

2000 ވަނަ ގޯލު އޭނާ ޖަހާފައިވަނީ 2006 ވަނަ އަހަރު އިންގްލޭންޑް ކޮޅަށް

މިހާތަނަށް ޖަހާފައިވާ ޖުމުލަ ގޯލުގެ އަދަދު

2548 ގޯލު

އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހި ގައުމު

ބްރެޒިލް

229 ގޯލު

ވޯލްޑްކަޕުގެ އެންމެ ގިނަ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ކުޅުންތެރިޔާ

ޕެލޭ

ބްރެޒިލް

1003 ތަށި

ވޯލްޑްކަޕުގެ އެންމެ ގިނަ މެޗު ކުޅުނު ކުޅުންތެރިޔާ

ލޮތާ މަތިއަސް

ޖަރުމަނު

25 މެޗު

ވޯލްޑްކަޕުގައި އެންމެ ގިނަ ވަގުތު ކުޅުންތެރިޔާ

ޕައުލޯ މަލްޑިނީ

އިޓަލީ

2217 މިނިޓް

ވޯލްޑްކަޕުގެ އެންމެ ގިނަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރި ކުޅުންތެރިޔާ

މިރޮސްލާވް ކްލޯސާ

ޖަރުމަނު

17 މެޗު

ވޯލްޑްކަޕް ފައިނަލުގައި އެންމެ ގިނަ ފަހަރު ކުޅުނު ކުޅުންތެރިޔާ

ކަފޫ

ބްރެޒިލް

3 ފައިނަލް

ވޯލްޑްކަޕުގައި އެންމެ ގިނަ މެޗުގައި ކެޕްޓަކަންކަން ކުރި ކުޅުތެރިޔާ

މެކްސިކޯ

ރަފޭލް މާކޭޒް

17 މެޗު

ވޯލްޑްކަޕުގައި ކުޅުނު އެންމެ ދުވަސްވީ ކުޅުންތެރިޔާ (މި ޝަރަފު އޭނާ އަށް ލިބުނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ސައޫދީ އަރަބިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ނުކުތުމުންނެވެ)

އީސަމް އަލް ހަދަރީ

މިސުރު

45 އަހަރު

ވޯލްޑްކަޕުގެ އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ (އޭނާ މި ޝަރަފު ހޯދީ 1930 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕުގައި މެކްސިކޯ ކޮޅަށް ގޯލުޖަހައިގެންނެވެ)

ލޫސިއަން ލޯރެންޓް

ފްރާންސް

ވޯލްޑްކަޕުގައި ގޯލު ޖެހި އެންމެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ (އޭނާ އަށް މި ޝަރަފު ލިބުނީ 1958 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕުގައި ސްވިޑްން ކޮޅަށް ގޯލު ޖެހުމުންނެވެ. އެއިރު ޕެލޭގެ އުމުރަކީ 17 އަހަރާއި 249 ދުވަސް)

ޕެލޭ

ބްރެޒިލް

ވޯލްޑްކަޕުގައި ގޯލު ޖެހި އެންމެ މުސްކުޅި ކުޅުންތެރިޔާ (އޭނާ އަށް މި ޝަރަފު ލިބުނީ 1994 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕުގައި ރަޝިޔާ ކޮޅަށް ގޯލު ޖެހުމުންނެވެ. އެއިރު ޕެލޭގެ އުމުރަކީ 42 އަހަރާއި 39 ދުވަސް)

ރޮޖަމިލާ

ކެމަރޫން

ވޯލްޑްކަޕުގެ އެންމެ އަވަސް ގޯލު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ (އޭނާ އަށް މި ޝަރަފު ލިބުނީ 2002 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕުގައި ސައުތުކޮރެޔާ ކޮޅަށް އެންމެ 11 ސިކުތުން ގޯލު ޖެހުމުންނެވެ.

ހަކާން ޝުކޫރު

ތުރުކީ

photo

ARG

AUS

NED

USA

JPN

CRO

BRA

KOR

 

 

 

 

 

 

 

 

ARG

NED

team logo

CRO

BRA

team logo

ARG

CRO

ARG

ARG

FRA

FRA

MAR

ENG

FRA

MAR

POR

 

 

 

 

 

 

 

 

ENG

SEN

FRA

POL

MAR

ESP

POR

SUI

ވޯލްޑް ކަޕްގެ ހާއްސަ މައުލޫމާތުތައް
ވީޑިއޯ